Ieder jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Katwijk de Sportverkiezingen Katwijk. Tijdens deze verkiezingen kiest een deskundige jury de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportbelofte en het Sportinitiatief van het jaar. Dit zijn de spelregels voor de Sportverkiezingen Katwijk.

Artikel 1

De sportverenigingen in de gemeente Katwijk worden uitgenodigd één of meerdere kandidaten voor te dragen in de betreffende categorieën. Ook individuele personen of andere verenigingen kunnen kandidaten voordragen. Het voordragen van een kandidaat dient via een nominatie formulier te geschieden en wel vóór een door de Stichting Sport Promotie Katwijk (SPK) te bepalen datum.

Samenstelling jury

Artikel 2

Het opstellen van de nominaties en de verkiezing van de Sportprijzen geschiedt door een anonieme jury, welke uit minimaal vijf en maximaal 7 personen bestaat.

Juryleden worden door de Stichting Sport Promotie Katwijk gevraagd en benoemd en kiezen uit het midden een voorzitter.

Als jurylid zijn bij voorkeur benoembaar: inwoners van de Gemeente Katwijk of personen die werkzaam zijn in de Gemeente Katwijk. Zij moeten binding hebben met de sport in de Gemeente Katwijk en deze een zeer warm hart toedragen en er wordt een onafhankelijk oordeel van hen verwacht.

Bij een (zeer) persoonlijke betrokkenheid bij aanmeldingen of genomineerden zien juryleden af van een oordeel voor de desbetreffende categorie. Juryleden worden geacht minimaal drie jaar zitting te hebben in de jury.

Voor het invullen van vacatures worden nieuwe kandidaten door andere juryleden of de stichting SPK voorgesteld.

Voorwaarden deelneming

Artikel 3

Voor een prijs bij de in artikel 1 bedoelde verkiezingen kunnen in aanmerking komen personen, ploegen/teams en verenigingen die bijzondere prestaties in de door hen beoefende sport hebben geleverd. De prestatie is geleverd tussen 1 januari en 31 december in het kalenderjaar voorafgaand aan de Sportverkiezingen Katwijk.

De voorgedragen individuele kandidaten hebben de prestaties bij voorkeur individueel behaald. Prestaties als onderdeel van een team, die de individuele kandidaten hebben behaald, zijn daarnaast ook toegestaan. Voorgedragen individuele kandidaten moeten in het betreffende kalenderjaar inwoner zijn van de Gemeente Katwijk. Indien de individuele kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de gemeente Katwijk. Deze regel geldt niet voor studenten die tijdelijk buiten de gemeente Katwijk wonen.

Een voorgedragen individuele kandidaat die woonachtig is in de gemeente Katwijk maar een prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Katwijk kan dus ook worden voorgedragen.

Voor ploegen geldt dat zij onderdeel uitmaken van een sportvereniging, die gevestigd is in de gemeente Katwijk.
De voorgedragen individuele kandidaten zijn op de datum van de prestatie, van het betreffende kalenderjaar, minimaal 18 jaar voor de volwassen prijzen.

De voorgedragen ploegen hebben een maatgevende prestatie geleverd in de senioren competitie (voor de volwassen sportploeg) geleverd.

De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.

Nominaties en Prijzen

Artikel 4

De jury nomineert de kandidaten en doet een bindend voorstel over de volgende toe te kennen sportprijzen:

 • Sportman van het jaar
 • Sportvrouw van het jaar
 • Sportploeg van het jaar
 • Sportbelofte van het jaar
 • Sportinitiatief van het jaar

Een sporttalent kan de prijs niet 2 jaar achtereen toegekend krijgen.

De jury zorgt ervoor dat de genomineerden zijn vastgesteld minimaal 6 weken vóór de datum waarop uitreiking van de prijzen plaatsvindt. Per categorie worden maximaal 3 aangemelde prestaties genomineerd. De genomineerden worden via de Stichting SPK persoonlijk geïnformeerd en vervolgens via de pers/lokale media bekendgemaakt.

De jury doet voor de vijf sportprijzen een bindende voordracht aan de Stichting SPK voor de winnaars per categorie.
De definitieve uitslag in de diverse categorieën wordt bekendgemaakt op de finaleavond waarop de prijzen worden uitgereikt.

Jurering

Artikel 5

De leden van de jury plegen over het totaal van de in het betreffende jaar ontvangen aanmeldingen uitvoerig overleg. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte en kunnen daarbij putten uit de door de verenigingen beschikbaar gestelde informatie, uit perspublicaties en mogelijk uit andere bronnen. Indien zij dit wenselijk vinden, winnen zij zelf nadere informatie in.

De vergadering van de jury mag slechts doorgang vinden indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is.

Beoordelingscriteria

Artikel 6

Bij de beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestaties houdt de jury zoveel mogelijk rekening met de volgende wegingsfactoren:

 • Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de prestaties als volgt gewogen:
  Olympisch>Wereld>Europees>Nationaal>Regionaal>Plaatselijk.
 • Bij vergelijking van kampioenschappen in verschillende sporten wordt mede gelet op de verschillen tussen die sporten en de relatieve zwaarte.
 • Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een enkelvoudige prestatie op een hoger niveau.
 • Bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld deelname aan sterk bezette wedstrijden in vergelijking met weinig deelname of een matig niveau, kunnen van invloed op de jurering zijn.

Stemming

Artikel 7

De jury tracht zoveel mogelijk met unanimiteit van stemmen tot een beslissing te komen. Schriftelijke stemming vindt alleen plaats op verzoek van één of meer van de juryleden. De absolute meerderheid van stemmen is bepalend.

Indien de stemmen staken door afwezigheid van een jurylid, dan wordt getracht in een volgende vergadering alsnog met het volledige aantal juryleden te beraadslagen. Indien dit niet mogelijk is en in het geval dat de stemmen staken door onthouding van stemming van een jurylid, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Juryrapport

Artikel 8

De jury-overwegingen die hebben geleid tot de nominaties per categorie worden via de Stichting SPK aan de pers/lokale media bekend gemaakt. Per categorie wordt door de jury een juryrapport opgemaakt, waarin de overwegingen worden vermeld, welke hebben geleid tot de toekenning van de prijzen.

De juryrapporten worden tijdens het SportGala voorgelezen bij het bekendmaken van de prijswinnaars. Dit voorlezen geschiedt door degene die de prijs uitreikt. De originele juryrapporten worden ter beschikking gesteld aan de prijswinnaars.

Artikel 9

Wijziging en/of aanvulling van dit reglement kan plaatsvinden in overleg tussen het bestuur van de Stichting SPK en de zittende jury.