Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we op deze website publiceren onvolledig c.q. onjuist of verouderd is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

We vullen de informatie op de website periodiek aan en eventuele wijzigingen brengen we mogelijk te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van SportverkiezingenKatwijk.nl en de Stichting Sportpromotie Katwijk, tenzij we daar op de betreffende pagina en/of in een bericht nadrukkelijk de mogelijkheid voor geven.

SportverkiezingenKatwijk.nl en de Stichting Sportpromotie Katwijk sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn SportverkiezingenKatwijk.nl en de Stichting Sportpromotie Katwijk niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.